Историјат

Школа “Жикица Дамњановић” је средња школа која има веома дугу традицију у васпитању и образовању младих за директно укључивање у рад, као и за даљи наставак школовања.

Наиме, према документацији којом располаже, ова школа је живела и радила још далеке школске 1919/20. године као Занатско-трговинска школа, да би касније прерасла у Продужену занатску школу, која је 1946. године добила назив Школа ученика у привреди у којој се школују кадрови веома различитих занатских занимања за потребе привреде Јасеничког округа.

Стара фотографија наше школе

Од 1967. године то је школа за квалификоване раднике која се у свом раду веома брзо развија ширећи лепезу занимања за која се ученици оспособљавају, а и број ученика и одељења рапидно расте.

Са увођењем усмереног образовања у овој школи се изучавају заједничке основе, а у другој фази више атрактивних занимања у оквиру Правно-биротехничке, Физичко-техничке, Угоститељско-туристичке и Пољопривредне струке.

Даљом трансформацијом и рационализацијом у образовању, а у складу са потребама Општине и Региона, ова образовно-васпитна установа прерасла је у средње стручну ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКУ И ПРЕХРАМБЕНУ ШКОЛУ.

Решењем Републичког комитета за образовање и физичку културу бр. 022-205/82-02 од 20.X 1982. године школа је верификована за прехрамбену струку, а решењем истог органа бр. 022-243/87-03 од 20.В 1988. године верификована је и за хемијско-технолошку струку. Такође, решењем бр. 022-05-00535/94-03од 02.VI 1994. школа је поново верификована за подручја рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО и ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ.

У оквиру подручја рада производња и прерада хране од 1998. школске године, школа је верификована за образовни профил техничар за биотехнологију и то решењем Министарства просвете бр. 022-05-00535/94-03, од 1.6.1998. године,а решењем 022-05-00535/94-03 од 31.32008. школа је верификована у оквиру подручја рада ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВОтехничар за заштиту животне средине (Решења бр. 022-05-00535/94-03 од 31.03.2008. и 15.05.2009.године) и техничар за припрему графичке производње (Решење бр. 022-05-00535/94-03 од 10.07.2012.).

Од школске 2001/2002 године школа је у оквиру Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ из Крагујевца уписивала по два одељења подручја рада Здравство и социјална заштита у профилима медицинска сестра техничар и педијатријска сестра техничар. Решењем Министарства просвете и науке број 022-05-00535/94-03 од 28.04 2011. школа је верификована за остваривање наставних планова и програма у подручја рада Здравство и социјална заштита у профилима медицинска сестра техничар и педијатријска сестра техничар.

Такође је Министарство просвете и науке својим решењем број 611-00-00487/2011-03 од 12.07.2011.године дало сагласност о промени назива школе. На основу одлуке Школског одбора од 28.06. 2011.године и одговарајућег захтева упућеног Министарству, школа од 1.септембра 2011. носи назив Средња школа „Жикица Дамњановић“.

Дели