Прерађивач млека

Овај образовни профил је прошао кроз програм Реформе система средњег стручног образовања у Србији. Наставни планови су осавремењени, смањен је број часова општеобразовних предмета, повећан је број часова стручних предмета и практичне наставе, а уведени су и изборни предмети.

Шта ће да ради прерађивач млека?

Припрема за рад и спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у млекарској производњи

 • Проучава упутстава за рад
 • Проучава техничку и технолошку документацију уређаја за прераду млека
 • Комуницира са сарадницима
 • Планира сопствени рад
 • Организује и води рад мање групе сарадника код појединих радних задатака
 • Води дневник рада
 • Проверава исправност рада машина и уређаја и обавља њихово текуће одржавање
 • Одржава хигијену простора и средстава за рад (прање и дезинфиковање)
 • Одржава личну хигијену
 • Употребљава заштитна средства и опрему у раду
 • Сортира и одлаже отпад настао у млекарској производњи на прописани начин

Добијање и обрада млека

 • Обавља машинску мужу
 • Прати процес хлађења млека
 • Складишти млеко пре процеса прераде

Прерађивање млека и производња млечних производа

 • Врши пријем и мерење млека у млекари
 • Складишти сирово млеко у млекари
 • Врши сензорну контролу квалитета сировог млека
 • Одабира помоћне сировине
 • Припрема сировине и помоћне сировине у преради млека
 • Производи различите млечне производе у складу са технологијом и утврђеном рецептуром
 • Контролише параметре процеса прераде млека
 • Обавља сензорну контролу готових производа (изглед, мирис, укус, боја, конзистенција, текстура)
 • Попуњава производну документацију

Паковање, складиштење и пласман млечних производа

 • Пуни млеко и пуни и пакује млечне производе у одговарајућу амбалажу
 • Складишти конзумно млеко и млечне производе
 • Попуњава пријемно-отпремну и складишну документацију
 • Израђује калкулације за појединачне млечне производе

Где прерађивач млека може да се запосли?

 • у индустрији млека и млечних производа
 • у продавницама за снабдевање и продају млека
 • оспособљен је за покретање сопственог бизниса

Како прерађивач млека може да настави школовање?

 • доквалификација у оквиру струке
 • Високе школе струковних студија
Дели