Средња школа Жикица Дамњановић

Огледни – угледни час

Огледни и угледни часови

У нашој школи уобичајено је да свако од наставника повремено одржи огледни, угледни час или час тематског планирања.

Огледни часови су иновативног карактера. На овим часовима се на неуобичајен начин презентује нека наставна јединица. Како им само име каже, реч је огледу, који није стандардан у пракси наставника.

Угледни часови су уобичајени часови, на којима ништа није нестандардно, али је припремељено на начин који може да послужи као пример другима.

На часовима тематског планирања врши се међусобно повезивање садржаја више наставних предмета, чиме се пружа интердисциплинарни приступ одређеној наставној јединици.

УГЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ је наставни рад који пре свега изводе наставници – ментори у школи (вежбаоници) за студенте наставничког смера, као и остали наставници у склопу програма стручног усавршавања наставника, а посебно почетника – стажиста, ради практичне демонстрације извођења наставе, што треба да послужи као узор, углед и модел за рад.

Угледни час – Угледни часови су по својој основној шеми и организацији структурирани на уобичајени начин, али на једном вишем и квалитетнијем нивоу. У њима ништа није потпуно ново и непознато, али је припремљено и реализовано на узоран начин, тј. за углед другима и може да послужи за пример.

ОГЛЕДНИ НАСТАВНИ ЧАС је посебно припремљено предавање за наставничке кандидате или наставнике почетнике, које држе најбољи и најискуснији наставници. Циљ огледног часа је да се прикажи најцелисходнија организација рада на часу, могућности примене различитих облика, метода и поступака коришћења савремених наставних средстава и др.

ШТА КАЖУ ПРАВИЛА

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:

1.         Прикаже: поједини облик стручног  усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате праћења развоја детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично;

2.         одржи угледни час наставе, односно активност и води радионицу;

3.         присуствује активностима из тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи.

ЧЛАН 26. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 85/2013)

Која је разлика између угледних и огледних часова?

Одржавање угледног/огледног часа је повезано са хоризонталним усавршавањем у установи.

Угледни наставни час је наставни рад који пре свега изводе наставници у склопу програма стручног усавршавања наставника, а посебно почетника – стажиста, ради практичне демонстрације извођења наставе, што треба да послужи као узор, углед и модел за рад.

Огледни наставни час је посебно припремљено предавање за наставничке кандидате или наставнике почетнике које држе најбољи и најискуснији наставници. Циљ огледног часа је да се прикаже најцелисходнија организација рада на часу, могућности примене различитих облика, метода и поступака коришћења савремених наставних средстава и др.

Ови часови се могу организовати на нивоу предметне и разредне наставе, као и у оквиру једне струке. Међутим, препоручује се да се такви часови изводе на тему која би могла бити интересантна за све наставнике или већину њих. То су:

1.         интерактивне методе у учионици,

2.         формативно оцењивање,

3.         индивидуална подршка ученицима,

4.         коришћење ИЦТ у настави и сл.

Како се припремити за угледни/огледни час?

Угледни или огледни часови морају да задовоље одређену процедура и форму, а која је везана за Правилник.

На почетку школске године пре усвајања Годишњег плана рада школе кроз Стручна већа прави се план личног професионалног развоја (портфолио) сваког члана већа кроз који се планира оквирно време извођења угледног часа у току те школске године.

Дели