Средња школа Жикица Дамњановић

Испит за проверу стручно – теоријских знања

Образовни профил:

Медицинска сестра – техничар

Матурски испит састоји се од три независна испита:

  • испит из матерњег језика и књижевности;
  • испит за проверу стручно–теоријских знања;
  • матурски практични рад.

Испит за проверу стручно – теоријских знања

Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања врши сезавршним тестирањем, стручна знања неопходна за обављање послова и задатака медицинске сестре – техничара, стичу се у оквиру предмета

  • здравствена нега,
  •  интерна медицина,
  • хирургија и
  • инфектологија.

Тест садржи највише 50 задатака на основу Збирке теоријских задатака за матурски испит.

Матурски практични рад

За проверу прописаних компетенција, на основу Оквира за процену компетенција за квалификацију медицинска сестра – техничар утврђује се листа комбинација радних задатака.

Приручник

Дели