Средња школа Жикица Дамњановић

Техничар за заштиту животне средине

Животна средина јесте скуп природних и отворених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Данас је проблем заштите животне средине један од најбитнијих и најважнијих светских проблема.

Техничар за заштиту животне средине јесте занимање које се бави овим проблемом и које постаје незаобилазно у савременом друштву. Задатак техничара ове струке је да се стара о примени прописа из подручја екологије, да скупља, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама које се брину о спровођењу закона. Посао техничара за заштиту животне средине је веома разнолик и динамичан, јер може радити на отвореном али и у затвореном простору попут лабораторија.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

  1. праћење, процену и евидентирање емисије штетних материја у технолошким процесима;
  2. управљање процесима са циљем смањења емисије штетних материја;
  3. учешће у контроли рада постројења и рад на контролним пунктовима;
  4. старање о правилном складиштењу хемикалија и других отпадних материја;
  5. вршење физичких, хемијских и микробиолошких испитивања воде, ваздуха и тла;
  6. примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
  7. примену прописа заштите животне средине у процесу рада;
  8. употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација о степену загађења животне средине.
После завршетка школовања

Након четири године школовања, техничар за заштиту животне средине може да се запосли у државној Агенцији за за заштиту животне средине као и у инспекцијским службама за екологију локалних самоуправа широм Србије.

Подручја запошљавања образовног профила такође су и – хемијска индустрија, рударство и металургија, пољопривреда и шумарство, производња енергије и прерада сирове нафте, текстилна индустрија, гумарска индустрија, саобраћај, прерада воде за пиће, прерада инустријских и отпадних вода, прерада и одлагање идустријског чврстог отпада, прерада и одлагање комуналног отпада, складиштење сировина и енергетике, рециклажа чврстог и течног отпада, припрема за транспорт штетних и опасних материја.

Могућност даљег школовања

По завршетку четворогодишњег образовања, техничар за заштиту животне средине може да настави школовање на неком од многобројних факултета и високих школа природних и друштвених наука: технолошко-металуршки факултет, факултет за физичку хемију, хемијски факултет, биолошки факултет, природно – математички, и многи други.

Поред стручног образовања, ученици у току свог школовања, кроз опште образовне предмете, стичу одговарајуће опште образовање чиме им је омогућено да наставе школовање на неком од факултета друштвених смерова – филозофски факултет, филолошки факултет, итд.

Предмети
ekolog

Дели