Правилници  • правилник о раду школе
  • правилник о безбености
  • правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
  • правилник о друштвено корисном и хуманита<рном раду
  • правилник о оцењивању
  • правилник о награђивању
  • правилник о билижим условима јавних набавки
  • правилник о унутрашњем узбуњивању
  • правилник о заштити од пожара
  • правила понашања у школи